Fontos információk - Külföldiek ellátása

Az egészségbiztosítás szolgáltatásaira jogosultak - külföldiek ellátásra jogosultsága

Külföldi állampolgárok ideiglenesen, illetve állandó jelleggel, életvitelszerűen tartózkodhatnak Magyarországon. Ez utóbbi esetben a külföldi állampolgár lakóhelyét Magyarországra helyezte át munkavállalási célból, nyugdíjasként, tanulási célból, esetleg menekült, menedékes és befogadott jogcímen.

Társadalombiztosítási szempontból a külföldiek köre nem kizárólag a külföldi állampolgárságot jelenti, hanem külföldinek minősül mindenki, akit nem kell belföldinek tekinteni, tehát a magyar állampolgár is, ha nem rendelkezik állandó magyarországi lakóhellyel. Az egészségügyi ellátásokra egyes jogviszonyok esetén csak a társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülő személyek jogosultak, erre részletesen lásd a kizárólag egészségügyi ellátásra jogosultak című tájékoztatót.

Menekültek egészségügyi ellátása                                                                                                                                    

Társadalombiztosítási szempontból kit tekintünk belföldinek illetve külföldinek?
 
Külföldinek minősül (társadalombiztosítási szempontból):
Külföldinek minősül mindaz a természetes személy, akit nem kell belföldinek tekinteni.

Belföldinek minősül (társadalombiztosítási szempontból):

 • a Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgárok
 • bevándorolt
 • letelepedési engedéllyel rendelkező (letelepedett)
 • menekültként elismert
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és itt jogszabálynak [1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról - érintett szakasz: 4. § (1) a)-b) ] megfelelő bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Ide tartoznak az:
  • EGT állampolgárok (EGT tagállam állampolgárai,) amennyiben rendelkeznek EGT tartózkodási engedéllyel, regisztrációs igazolással,
  • EGT állampolgárokat kísérő családtagjai (amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott tartózkodási kártyával regisztrációs igazolással,)
  • A magyar állampolgárt kísérő nem magyar állampolgárságú családtagjai, amennyiben rendelkeznek tartózkodási kártyával
  • a magyar állampolgár vagy - magyar tartózkodási engedéllyel rendelkező - EGT állampolgárságú személy eltartottjai, vagy vele legalább egy éve egy háztartásban élő személyek, illetve akiről súlyos egészségügyi okból a magyar/EGT állampolgár személyesen gondoskodik, ha a magyar idegenrendészeti hatóság a családtagként beutazást és tartózkodást engedélyezte
  • Az EGT tagállamok állampolgáraival azonos jogállást élvező, de nem EGT tagállam állampolgárai, ha rendelkeznek tartózkodási engedéllyel,
 • hontalan

Az EGT állampolgárokra vonatkozó ellátási jogosultságokat az Egészségbiztosítás az Európai Unióban résznél ismertetjük.

Ideiglenesen, rövid ideig Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok

Egészségügyi államközi egyezmények

Viszonosság, illetve különböző egyezmények alapján az egyezményben részes államok állampolgárai külföldi tartózkodásuk idejére kölcsönösen különböző egészségügyi ellátási jogosultságokat biztosítanak.

Az egyezményes országokból érkező, Magyarországon nem biztosított külföldi állampolgárok (különböző elszámolási módok alapján az egészségbiztosítás terhére) az itt tartózkodásuk alatt feltétlenül szükséges mértékben, heveny megbetegedés illetve sürgős szükség esetén jogosultak egészségügyi ellátásra. Ez az ellátás magában foglalja az alap orvosi ellátást, a járóbeteg-ellátást, a fekvőbeteg-gyógyintézeti (kórházi) ellátást is.

A Magyarországon munkát vállaló külföldiek

A munkavállalás céljából Magyarországra érkező külföldi állampolgár főszabály szerint a Magyarországon belföldinek minősülő munkáltatóval fennálló munkaviszonya kezdetétől biztosítottnak számít, utána a munkáltató járulékot fizet. Ennek alapján jogosultságot szerez az egészségbiztosítás valamennyi ellátására.

Ezek eltartott közeli hozzátartozói

2007. április 1-jével az eltartott hozzátartozó, mint ellátásra jogosultságot keletkeztető státusz megszűnt, ezért ezt követően a Magyarországon biztosított külföldiek közeli hozzátartozói a megyei egészségbiztosítási pénztárnál kötött megállapodás alapján válhatnak egészségügyi ellátásra jogosulttá.]

Kivételek a magyar társadalombiztosítás biztosítottai köréből

Nem terjed ki a biztosítás
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakat felsoroló törvény a Magyarországon dolgozó külföldi munkavállalók bizonyos kategóriáit kiveszi a biztosítottaknak az imént ismertetett főszabálya alól.
Nem terjed ki a kötelező magyar társadalombiztosítás a  külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagjára (a továbbiakban: képviselet tagja), a külföldi állampolgárságú háztartási alkalmazottra, aki kizárólag a képviselet tagjának alkalmazásában áll, a képviselet tagjával közös háztartásban élő külföldi állampolgárságú családtagra (házastárs, gyermek), feltéve hogy az alkalmazottra, illetve a családtagra kiterjed a küldő állam vagy más állam társadalombiztosítási rendszere, továbbá a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselőjére (alkalmazottjára) és vele közös háztartásban élő családtagjára (házastárs, gyermek), feltéve hogy kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszere.
Továbbá nem terjed ki a magyar társadalombiztosítás a magyar jogszabályok alapján be nem jegyzett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott külföldinek minősülő, nem EGT- állam polgárára, ha kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében végez munkát, illetve a magyar jogszabályok alapján be nem jegyzett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott külföldinek minősülő, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet hatálya alatt álló személyekre.

A jogosultság igazolása

A magyar egészségügyi ellátásra jogosult külföldiek TAJ számát, illetve e jogosultságát az "Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról" elnevezésű nyomtatvány igazolja, amelyen az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevételére való jogosultságot a tárgyhónapot megelőző hónap végén a foglalkoztató a pecsétjével és aláírásával havonta igazolja. A jogviszony megszűnésével egyidejűleg a foglalkoztató bevonja az Igazolást.

Magyarországon tanuló külföldi állampolgárok

Egészségügyi szolgáltatásra csak az a külföldi állampolgár jogosult, aki a középfokú nevelési-oktatási, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és nemzetközi szerződés vagy az Oktatási Minisztérium által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll.

Azok a külföldi tanulók, akik ennek a feltételnek nem felelnek meg, csak ún. megállapodás kötése esetén lesznek jogosultak egészségügyi szolgáltatásra.

A Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár nyugdíjasok

Azok a letelepedett külföldi állampolgár nyugdíjasok, akiknek állandó lakhelye Magyarország területén van, és akik a Macedón (Szkopjei) Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Szerbia vagy Montenegró társadalombiztosítási szerveinek terhére részesülnek nyugellátásban, valamint e személyek igényjogosult családtagjai a magyar állampolgárságú nyugdíjasokkal megegyező módon részesülnek kórházi ápolásban. Ennek feltétele, hogy a nyugellátást folyósító külföldi szerv a nyugdíjas számára erről igazolást állítson ki.

A Magyarországra áttelepült jugoszláv nyugdíjasok nagy számára tekintettel a kizárólag jugoszláv társadalombiztosítási szervtől nyugellátásban részesülő személy részére, ha állandó lakóhelye magyar területen van, az egészségügyi szolgáltatásokat a magyar társadalombiztosítási jogszabályok szerint a magyar biztosító terhére nyújtják.
A magyarországi térítésmentes ellátásra való jogosultság tehát megállapítható, ha az igénylő személyi igazolvánnyal rendelkezik és nyugdíját az egyezmény alapján Magyarországra utaltatják. Abban az esetben, ha a jugoszláv nyugdíjbiztosító - az egyezménnyel ellentétesen - nem utal külföldre nyugdíjakat, Magyarországon eltekintenek a nyugdíj Magyarországra való átutalásától, amennyiben hiteles fordítással, nyugdíjmegállapító határozattal igazolják, hogy Jugoszláviában nyugdíjat kapnak.

Azoknak a Magyarországra települt nyugdíjas külföldi állampolgároknak, akik nem állnak a fent említett országokkal kötött kölcsönös egyezmények hatálya alatt, a magyarországi egészségügyi ellátásokat akkor vehetik igénybe, ha költségtérítést fizetnek érte, vagy természetesen az egészségbiztosítási ellátásokra megállapodást kötésére is köthetnek.

Külföldiek megállapodáson alapuló egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága

A Magyarország területén huzamosabb ideig tartózkodó külföldi állampolgároknak, ha hazájukkal nincs érvényes szociális biztonsági egyezmény, vagy más jogviszony alapján sem jogosultak egészségbiztosítási ellátásra, lehetőségük van az egészségbiztosítóval kötött megállapodással gondoskodniuk az egészségügyi ellátásukról, egy előre meghatározott összegű járulék fizetésének vállalása mellett. Ugyanilyen feltételeknek kell megfelelni a társadalombiztosítási szempontból külföldinek minősülő magyar állampolgároknak (ide tartoznak azok a személyek, akik nem rendelkezhetnek érvényes magyar személyi igazolvánnyal) is.

Az egészségügyi ellátásra jogosultságot biztosítani lehet a megállapodást kötő külföldi személlyel együtt élő gyermek számára is.
A külföldiek a tartózkodási helyük szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál kezdeményezhetik az ellátások igénybevételére jogosító megállapodás megkötését, ahol a külföldi személy részére egy, az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot igazoló nyomtatványt is kiállítanak.

Külföldiek által, megállapodás alapján fizetendő járulék

Nagykorú külföldi állampolgár a megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbér (jelenleg  69.000 Ft), a 18 évesnél fiatalabb gyermek, illetve a magyarországi oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló külföldi állampolgár a minimálbér 30 %-ának (jelenleg  20.700 Ft) megfizetésével szerezhet egészségügyi ellátásra jogosultságot.

Az első hónapra esedékes járulékot nyomban a megállapodás megkötésekor be kell fizetni, a későbbiekben pedig havonta előre, a jogosultsági hónapot megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni.
A megállapodás a megkötését, vagyis az első befizetést követő hónap első napjától hatályos, de az első hat hónapban korlátozott mértékű ellátásra jogosít.
A megállapodás kedvezményezettje a társadalombiztosítás által támogatott egészségügyi szolgáltatásra a megállapodás megkötését követő hatodik hónap első napjától lesz jogosult, azzal, hogy a megállapodás megkötését követő hónap első napjától a hatodik hónapig a sürgősségi ellátást veheti igénybe.
Lehetőség van a megállapodás megkötésekor a hat hónapra esedékes járulékot visszamenőleg egy összegben befizetni, ebben az esetben a megállapodás megkötését követő hónap első napjától lehet a megállapodás kötésen alapuló jogosultaknak járó valamennyi társadalombiztosítási támogatással nyújtott egészségügyi szolgáltatást igénybe venni.

Lehetőség van olyan megállapodás megkötésére is, amely alapján a járulékfizetést más személy vagy szerv teljesíti, a megállapodásban meghatározott személy (kedvezményezett) javára.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megállapodás szerint vállalt járulékfizetésen alapuló egészségügyi ellátásra való jogosultság esetén az e jogcímen egészségügyi ellátásra jogosultak a járulékfizetés megszűntetését követően nem szereznek további 45 napos, ún. passzív jogon is igénybe vehető ellátási jogosultságot.
Aki a befizetési határidőig nem teljesíti a kötelezettségét, a következő hónaptól elveszti az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságát, és ezzel egyben a megállapodás is megszűnik. A jogosultság megszűnését követő 3 napon belül a jogosultság igazolására szolgáló nyomtatványt a MEP-en le kell adni.

A megállapodáson alapuló egészségügyi szolgáltatások köre szűkebb.

A megállapodáson alapuló egészségügyi szolgáltatások szűkebb ellátási kört biztosítanak, mint az egyéb jogviszony alapján az egészségbiztosítás keretében járó ellátások.
Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy a fogászati ellátások közül tb támogatással csak sürgősségi ellátásra jogosult.
Továbbá nem jogosult az EGT tagállamon kívüli harmadik állam területén az életét, testi épségét súlyosan veszélyeztető ellátás költségének, illetve az EGT tagállamban a nem a közösségi jogszabálynak megfelelő formában igénybe vett ellátás költségének a belföldi költség mértékéig való megtérítésére sem.
A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy nem veheti igénybe a Magyarországon nem hozzáférhető gyógyító eljárásokat a magyar egészségbiztosítása terhére egy másik országban.

Menekültek egészségügyi ellátása

A menekültet a magyar állampolgárokra vonatkozó jogok illetik, és kötelezettségek terhelik, ezért az egészségügyi ellátásra való jogosultságukat az egészségbiztosítási pénztártól igényelt TAJ kártyával igazolhatják, és egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettségük is a magyar állampolgárok által fizetendő kötelezettségekkel azonos.


Betegjogi képviselő neve elérhetősége félfogadás helye és ideje Betegjogok Egészségügyi dolgozók jogai Sürgősség esetei Beutaló kötelezettség Külföldiek ellátása Módosult GFR formula Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások Vonatkozó jogszabályok Főigazgatói utasítás hálapénzről Panaszügyek kezelése Háziorvos által kérhető vizsgálatok Laboratóriumi vizsgálatkérő lap OEK terhes luesz kérő 2020 Labor lelet elektronikus elérési útvonala Lelet átvételi meghatalmazás TÁJÉKOZTATÓ tüdőszűrés változásáról NYILATKOZAT működési engedélyről HÁZIREND Tájékoztató CT, MRI beutalásról Vizsgálati előkészítések A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2014. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2015. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2016. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2017. Közbeszerzési terv 2014. Közbeszerzési terv 2015. Közbeszerzési terv 2016. Közbeszerzési terv 2017. Gyógyászati segédeszköz bolt Internetes előjegyzés EESZT bevezetését követően alkalmazandó laborbeutalás labor:szakorvosi kemia 2020 labor:szakorvosi mikrobiol tenyésztés 2020 labor:szakorvosi mikrobiol szerológia 2020 labor:szerologia alapellatas 2020 labor:tenyésztés alapellátás 2020 labor:jános_vércsopkérő labor:OEKvizsgalatkero_terhes_hepatitisz_szures1 labor:ovszkéről labor:privát hemosztázi 2020 labor:privát kémia 2020 labor:privát mikrobiol szerológia 2020 labor:privát mikrobiol tenyésztés 2020 labor:privát nyomelem 2020 szakorvosi genetikai 2020 Külső intézetekbe kiküldendő vizsgálatok Egészségügyi leletek megtekintése (EESZT) Missziós nyilatkozat Adatvédelmi adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató Közbeszerzés statisztika (2018) Eljárásrend_COVID19 Fejfájás szakrendelés tájékoztatás COVID19_idosek_segitese_EMMI_20200315 COVID19_magasabb_kockazatu_csoportok_EMMI_20200311 COVID19_munkaltatoilehetosegek_EMMI_20200311 COVID19_szulok_nagyszulok_vedelme_EMMI_20200311 COVID19_tappenztajekoztato_EMMI_20200311 COVID19_gyogyszer_kivaltasa_20020315 COVID19_gyogyszerkivaltas_infografika_20200314 COVID19_megelozes_12pontja_20200315 COVID19_helyes_kohoges_gyerek_20200315 COVID19_kezmosas_menete_gyerek_297×420_20020315 COVID19_varandosok_kismamak_csecsemok_EMMI_20200311 COVID19_gyermekek_EMMI_20200311 COVID19_kontaktszamcsokkentes_EMMI_20200311 COVID19_priorizalt_teendok_EMMI_20200315 COVID19_szervezet_vedekezokepesseg_EMMI_20200313 COVID19_TAJ_nelkul_EMMI_20200314 COVID19_altalanos_ovintezkedesek_EMMI_20200311s COVID19_elkulonites_megfigyeles_EMMI_20200312 COVID19_maszk_viselese_20020315 COVID19_tarsashazban_karanten_20200315 Járványügyi kérdőív és adatkezelési tájékoztató Telemedicinális ellátás alkalmazásának szabályzata Semmelweis-nap július 1.


FENNTARTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT